Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wil je deze voorwaarden later nog eens teruglezen, sla ze dan op of druk ze af.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Love Arganolie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen en informatie

1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. De verzendkosten bedragen €4,95. Deze kosten kunnen ook op de website worden terug gevonden. 
3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Love Arganolie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Totstandkoming overeenkomst

1. Op het moment dat je via de webwinkel een bestelling plaatst komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Love Arganolie. Je ontvangt daarvan een digitale bevestiging.

2. Kies je ervoor om je aankopen achteraf te betalen, kunnen we ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien we op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn we gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of er bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, aan te verbinden.

Uitvoering overeenkomst

1. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, sturen we de producten, met inachtneming van de op de website vermeldde levertijd, zo spoedig mogelijk toe.

2. Op de website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

3. Indien we de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren, brengen wij je daarvan op de hoogte. Je kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of je krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4. We raden je aan om de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie ook het artikel over garantie en conformiteit.

5. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op jou.

6. We zijn gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je de overeenkomst kosteloos ontbinden en het product kosteloos retourneren.

Herroepingsrecht

1. Je hebt het recht om de aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij, of een door jou aangewezen derde, de producten ontvangen hebt. Wordt je bestelling in meerdere zendingen geleverd, dan gaat de termijn in op de dag nadat je de laatste zending hebt ontvangen. Vervolgens heb je 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren.

2. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Eventuele betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij retour van de gehele bestelling aan je worden terugbetaald.

3. Binnen de herroepingstermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Je kunt de overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten te zenden aan Love Arganolie, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop af ziet. We bevestigen de ontvangst van die melding. Na ontbinding heb je nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

6. Je dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7. Indien je na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.

8. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat je de bestelling hebt betaald. We mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden.

9. Deze informatie over het herroepingsrecht en de te volgen procedure wordt ook duidelijk op de website vermeld.

Betaling

1. Je dient betalingen aan Love Arganolie volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wij zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering geldt er een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien je niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet ontvang je van ons een betalingsherinnering. Blijft de betaling alsnog uit, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met de wettelijke rente. Bovendien zijn we gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40.

3. Indien je betaalt via Billink: Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Garantie en conformiteit

1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.

2. De door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst al hebt en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product een gebrek vertoont dien je ons hiervan direct in kennis te stellen.

4. Indien we de klacht gegrond achten, worden na overleg met jou de producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door jou betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1. Indien je een klacht hebt over een product en/of over andere aspecten van onze dienstverlening, dan kun je per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens vind je onder aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie van ons. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen we binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen we verwachten een inhoudelijke of definitieve reactie te geven.

Persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze verwerken we conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Love Arganolie in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Love Arganolie gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen, neem dan gerust via e-mail contact met ons op: 
E-mail: info@lovearganolie.nl